2~3Watt SHVシリーズ

入力電圧:12V
出力電圧:500V, 1000V, 1500V, 2000V

特徴

 • 低リップルノイズ30mV
 • 極小サイズ1/7~1/9
 • 出力電圧0%~100%可変
 • 制御電圧0~+4V
 • 制御抵抗5kΩ可変抵抗
 • 5面金属シールドケース採用
 • ON/OFF制御可能
 • 高信頼性、高寿命
 • 短絡、過電流保護回路付
 • 入力―出力間、非絶縁型
 • 実装容易シャーシ取付型
 • 動作温度-10℃~+60℃(温度ディレーティング要)
型名 入力電圧
Vdc
入力電流
mA(typ.)
出力電圧
Vdc
出力電流
mA
入力変動
%(typ.)
リップルノイズ
mVpp(typ.)
負荷抵抗
kΩ(min.)
SHV12-0.5K6000P 10.8~13.2 390 0~+500 0~6.0 0.03 30 83.3
SHV12-0.5K6000N 0~-500
SHV12-1.0K2000P 10.8~16.5 290 0~+1000 0~2.0 0.03 30 500
SHV12-1.0K2000N 0~-10000
SHV12-1.5K1300P 10.8~16.5 290 0~+1500 0~1.3 0.03 30 1150
SHV12-1.5K1300N 0~-1500
SHV12-2.0K1000P 10.8~16.5 340 0~+2000 0~1.0 003 50 2000
SHV12-2.0K1000N 0~-2000